{test_event_code: TEST76526}
 

Leverings
Voorwaarden

Definities

IV Wears: IV Wears, gevestigd te Doesburg onder KvK nr.84117559 .

Klant: degene met wie IV Wears een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: IV Wears en klant samen.

Consument: een klant die tevens een natuurlijk persoon is en handelt als particulier.

 

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens IV Wears. Partijen kunnen slechts afwijken van deze leveringsvoorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Gevolgen van niet op tijd betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is IV Wears gerechtigd vanaf de dag dat de klant in verzuim is de wettelijke rente ad 2% per maand in rekening te brengen voor niet-commerciële transacties, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand verstrijkt. geteld.

Indien de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan IV Wears.

De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Indien de klant niet tijdig betaalt, kan IV Wears haar verplichtingen opschorten totdat aan de betalingsverplichting van de klant is voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van IV Wears op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door IV Wears, is hij alsnog gehouden de volledige overeengekomen prijs aan IV Wears te betalen.

Recht op reclame

Zodra de klant in verzuim is, is IV Wears gerechtigd zich te beroepen op het recht van reclame met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten.

IV Wears beroept zich op het recht om te reclameren door middel van een schriftelijke of elektronische communicatie.

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waarop dit recht betrekking heeft, onverwijld aan IV Wears te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

Een consument kan gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen een online aankoop annuleren, mits: het product niet is gebruikt het geen product is dat snel kan bederven, zoals etenswaren of bloemen het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast het geen product is dat om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd (ondergoed, badkleding etc.) de verzegeling van het geleverde nog intact is, indien het gegevensdragers met digitale inhoud betreft (dvd's, cd's etc.) het product is geen reis, ticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding het product is geen los tijdschrift of krant het is geen (opdracht tot) noodreparatie de consument heeft geen afstand gedaan van zijn recht van terugtrekking

De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen zodra de consument deze heeft gekocht een dienst voor het eerst zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet zal afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@ivwears.store, desgewenst met behulp van het herroepingsformulier dat te downloaden is van de website van IV Wears, Ivwears.store.

De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na bekendmaking van zijn herroepingsrecht aan IV Wears te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

Indien de consument tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht en daardoor de volledige bestelling tijdig aan IV Wears heeft geretourneerd, zal IV Wears de eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdige en volledig geretourneerde bestelling aan de terugbetalende consument.

De kosten voor bezorging zijn uitsluitend voor rekening van IV Wears voor zover de complete bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het terugzenden van de gehele bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

IV Wears kan zijn retentierecht inroepen en de producten van de klant in dat geval onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot IV Wears heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan IV Wears.

IV Wears is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn retentierecht.

Nederzetting

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan IV Wears te verrekenen met een vordering op IV Wears.

Eigendomsvoorbehoud

IV Wears blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens IV Wears heeft voldaan, inclusief vorderingen over tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Tot die tijd kan IV Wears te allen tijde een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen of vervreemden of anderszins bezwaar maken.

Indien IV Wears haar eigendomsvoorbehoud inroept, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en heeft IV Wears recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij IV Wears, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft IV Wears het recht de verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel is voldaan.

Bij niet tijdige betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de klant geen bezwaar kan maken bij IV Wears wegens te late levering.

 

Tijd om te bezorgen

De door IV Wears opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd gaat in op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische bevestiging) van IV Wears heeft ontvangen.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij IV Wears niet kan leveren binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Levering en risico-overdracht

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat over op de klant op het moment dat de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

Vervoerskosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur of bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan IV Wears niet aansprakelijk kan worden gesteld. gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan IV Wears te melden, bij gebreke waarvan IV Wears niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Opslag

Indien de klant bestelde producten pas later dan de overeengekomen leveringsdatum in ontvangst neemt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van vroegtijdige of late afname van producten zijn volledig voor rekening van de klant.

Garantie

De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.

De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, evenals wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst tussen partijen zijn, gaat over op de klant op het moment waarop deze rechtsgeldig en/of feitelijk worden afgeleverd, althans in de macht van de klant komen of uit een derde die het product namens de klant in ontvangst neemt.

Aandelenbeurs

Ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen vertoon van de originele factuur het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)kaartjes er nog aan het product is nog niet gebruikt

Afgeprijsde artikelen, niet-bederfelijke artikelen zoals levensmiddelen, klantspecifieke artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart IV Wears voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door IV Wears geleverde producten en/of diensten.

Klachten

De klant dient een door IV Wears geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant IV Wears hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. .

Consumenten dienen IV Wears hiervan binnen 2 maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat IV Wears in staat is adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat IV Wears gehouden kan worden andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient IV Wears schriftelijk in gebreke te stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling IV Wears ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant. Indien IV Wears met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan IV Wears verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid IV draagt

IV Wears is slechts aansprakelijk voor eventuele door de klant geleden schade indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien IV Wears aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

IV Wears is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien IV Wears aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot de ( deel van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Vervalperiode. Ieder recht van de klant op schadevergoeding van IV Wears vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien IV Wears toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming op grond van haar bijzondere aard of geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt.

Indien de nakoming van de verplichtingen door IV Wears niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat IV Wears in verzuim is.

IV Wears heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of IV Wears kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat de klant niet zijn verplichtingen naar behoren kan nakomen.

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van IV Wears in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan IV Wears worden toegerekend in enige wil van IV Wears onafhankelijk situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van IV Wears kan worden gevergd.

Onder de in lid 1 genoemde overmachtsituatie wordt mede begrepen, maar niet uitsluitend: noodtoestand (zoals: burgeroorlog, opstand, oproer, natuurrampen etc.); verzuim en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor IV Wears 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat IV Wears er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

IV Wears is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst. Indien na het sluiten van de overeenkomst het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijziging leveringsvoorwaarden

IV Wears is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden aangebracht.

IV Wears zal grote inhoudelijke wijzigingen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Een consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de leveringsvoorwaarden zeg maar.

Overdracht van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IV Wears.

Deze bepaling geldt als goederenrechtelijke bepaling als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

In dat geval wordt een bepaling die nietig of vernietigbaar is, vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat IV Wears voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze leveringsvoorwaarden en op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar IV Wears gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 09 september 2021.